Allmänna Agent Villkor Senast uppdaterad: 21 September 2017 LÄS SÄRSKILDA VILLKOR OCH DEFINITIONER FÖRE ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

 

ALLMÄNT AGENT VILLKOR OCH DEFINITIONER

 

Dessa Villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig, en individ eller ett företag, och Najbor AB, Orgnr: 559124-5997, ett bolag som är organiserat enligt Sveriges lagar och har sin registrerade adress på Skeppsbron 11, 211 20 Malmö, Sverige (”Najbor”), avseende alla tjänster, inklusive applikationer, webbplatser, innehåll och produkter, inklusive Najbor Tjänster (”Tjänsterna”), tillhandahållen av Najbor.

Najbor tillhandahåller en tekniks plattform förmedling av tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer (”Agent”) och dig, slutanvändaren (”användaren”), genom Najbors applikationer eller webbplatser, samt utveckling av relaterade system och webbapplikationer och tjänster som tillhandahålls av Najbor (”Najbor tjänster”) som gör det möjligt för Agenten att ta emot förfrågningar om hemtjänster och tekniska tjänster för leverans på en förutbestämd tid och plats av användaren/köparen.

Genom åtkomst och användning av tjänsten accepterar användaren avtal med Najbor om att vara bunden av dessa Villkor och åta sig att följa villkoren enligt vad som är tillämpligt från tid till annan. Villkoren ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga företag och avtal. Om användaren inte godkänner dessa villkor ska användaren inte komma åt eller använda sig av våra Tjänsterna.

Najbor förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren. Ändringar kommer att gälla efter Najbors utstationering av sådana uppdaterade Villkor på Najbors hemsida: http://app.najbor.com/. Användarens fortsatta användning av Tjänsterna efter sådan inlägg utgör användarens samtycke att vara bunden av villkoren, med ändringar.

Najbor kan när som helst, omedelbart och utan uppsägning, säga upp dessa villkor eller något av Tjänsterna med avseende på varje enskild användare eller på något annat sätt neka eller inaktivera åtkomst till eller upphöra att tillhandahålla Tjänsterna eller någon del därav eller ta bort eller inaktivera innehåll utan anledning.

För att få tillgång till och använda Najbor-tjänsterna måste användaren registrera och ge Najbor ett namn, fungerande e-postadress, adress, telefonnummer, postnummer och faktureringsinformation. När användaren har registrerats, kommer Najbor att ge användaren ett personligt konto, tillgängligt via ett lösenord efter användarens val. Användaren samtycker till att upprätthålla korrekt, fullständig och aktuell information i användarens personliga konto. Ifall användaren misslyckas med att behålla korrekt, fullständig och uppdaterad information, inklusive att ha en ogiltig eller utgått betalningsmetod som är registrerad, kan leda till oförmåga att komma åt och använda tjänsten samt att Najbor stänger av användarens åtkomst till tjänsterna.

Najbor förbehåller sig rätten att kontakta användaren antingen via telefon eller SMS / e-post för att säkerställa att tjänsterna levereras framgångsrikt och Tjänsternas allmänna funktionalitet. Användaren håller med att genom att skapa ett användarkonto kan Najbor skicka användarinformations meddelanden eller e-postmeddelanden som en del av Najbors normala affärsverksamhet. Användaren kan välja bort att ta emot sådan information men bekräftar att detta kan skada användarens användning av Tjänsterna.

TJÄNSTENS FUNKTIONALITET

Najbor åtar sig att, i enlighet med Allmänna Villkoren och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Tjänsten, ge Användaren tillgång till Tjänsten på av Najbors tillhandahållna servrar.
Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till Najbor. Najbor åtgärdar sedan felet efter bästa förmåga och så snart det är möjligt.
Najbor lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet. Användaren har ingen rätt att rikta krav mot Najbor på grund av driftavbrott eller fel i Tjänstens funktionalitet.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Användaren garanterar att informationen från användaren (agenten) till Najbor är korrekt och komplett. Najbor har rätt att när som helst kontrollera alla uppgifter som lämnats av användaren till Najbor.

Användaren måste vara minst 16 år för att använda Tjänsterna som agent eller följa alla åldersbegränsningar som gäller för en viss jurisdiktion där Tjänsterna är åtkomliga eller använda, t.ex. när det gäller användningen av Tjänsterna eller ingå ett avtal som dessa Villkor.

Genom att använda Najbor-tjänsterna godkänner användaren följande:

 1. Användaren använder endast Tjänsterna för Användarens egen personliga användning om inte annat avtalats med Najbor i ett separat skriftligt avtal.
 2. Användaren kommer inte kopiera eller distribuera innehållet i Tjänsterna utan föregående skriftligt samtycke från Najbor.
 3. Användaren kommer inte att använda Najbor-tjänsterna för olagliga ändamål, såsom men inte begränsat till att sända eller lagra olagligt material, material som strider mot tredje parts personuppgifter eller bedrägliga syften.
 4. Användaren använder inte Tjänsterna för att skicka spam.
 5. Användaren kommer inte att försämra driften av Tjänsterna eller på annat sätt skada eller försöka skada sådan operation.
 6. Användaren kommer att hålla kontouppgifterna säkra och konfidentiella.
 7. Användaren använder endast kompatibla och behöriga enheter för användning av Tjänsterna.
 8. Användaren följer alla gällande svenska lagar när hen använder Tjänsterna.
 9. Användaren instämmer i att tillhandahålla en exakt plats för leveransen av Tjänsterna. Om användaren misslyckas med att tillhandahålla en korrekt leveransplats förbehåller sig Najbor sig rätten att neka slutförandet av leveransen av Tjänsterna. I sådant fall förbehåller sig Najbor sig rätten att inte erbjuda användaren återbetalning för tjänsten (1 timme) av leveransavgifterna.
 10. Najbor tillhandahåller inga verktyg så som gräsklippare, städutrustning eller programvaror för att utföra uppgiften. Man köper in endast man timmar.

SYFTE MED TJÄNSTEN

Huvudsyftet med Najbor är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, minska arbetslösheten och bygga ett bättre samhälle. Ett delsyfte med tjänsten är att uppdragstagare ska erbjudas en enkel och smidig tjänst för extrajobb och att uppdragsgivare enkelt ska kunna hitta, hyra och administrera extra arbetskraft.

REKRYTERING AV UPPDRAGSTAGARE OCH KONKURRENSFÖRBUD

Najbor uppmuntrar Uppdragsgivare att för egen räkning erbjuda Uppdragstagare tillsvidareanställning som en följd av syftet enligt punkten 3.1. Några avgifter utgår inte till följd av en sådan rekrytering förutsatt att Uppdragstagaren först har arbetat i en omfattning motsvarande 250 godkända och attesterade timmar genom Najbor. Har antalet timmar inte uppnåtts utgår en rekryteringsavgift för Najbor kostnader motsvarande 17 000 kr. Det åligger Uppdragsgivaren att som bevis för överenskommen anställning med Uppdragstagaren skicka kopia på av samtliga parter undertecknat anställningsavtal till Najbor postledes. Skulle inte detta ske antages annan anställningsform föreligga och punkt 4.2 gäller.
Skulle anställning ske i annan anställningsform än tillsvidareanställning hos Uppdragsgivaren efter att Uppdragstagaren först har arbetat i en omfattning motsvarande 200 godkända och attesterade timmar genom Najbor utgår en rekryteringsavgift för Najbor kostnader motsvarande 17 000 kr. Har inte 200 timmar uppnåtts antages tjänsten användas till i punkt 4.3 beskrivet syfte och vite enligt punkt 4.5 kommer att utkrävas.
Det är inte tillåtet att använda Najbor som en söktjänst för bemanning i egen regi eller i syfte att konkurrera med Najbor. Detta förbud hindrar exempelvis, men är ej begränsat till, bemanningsföretag att använda Tjänsten i syfte att inhämta information såsom CV och andra uppgifter om Uppdragstagare för att anlita dessa som bemanningsresurs i sin egen verksamhet.
Najbor kan vid misstanke om brott mot bestämmelse i punkten 4.3 spåra Användarens sökningar i Tjänsten och äger till fullo rätten att avsluta Användarens tillgång till Tjänsten.
Vid brott mot punkt 4.3 utgår vite med tvåhundratusen (200 000) kronor i varje enskilt fall. Najbor får, istället för vite enligt denna bestämmelse, begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Betalning av vite eller skadestånd påverkar inte Najbors rätt att göra andra påföljder gällande med anledning av avtalsbrottet.
Det ska påpekas, för tydlighets skull, att konkurrensförbudet inte hindrar Användare från att anställa annan Användare eller att ta anställning hos annan Användare som inte bedriver med Najbor konkurrerande verksamhet i enlighet med vad som framgår av punkterna 4.1 och 4.2.

ANSTÄLLNING OCH UPPDRAG

Vid eventuellt uppdrag kommer ytterligare avtal ingås mellan Uppdragstagaren och Najbor såväl som mellan Uppdragsgivaren och Najbor.
Vidare förbehåller sig även Najbor rätten att neka Uppdragstagaren uppdrag.
Najbor har alltid rätt att neka uppdrag till en Uppdragstagare eller Uppdragsgivare.
Vid uppdrag som har utförts har Najbor rätt att fakturera Uppdragsgivaren för det arbete som utfördes av Uppdragstagaren.
Vid det fall en Uppdragsgivare bjuder in Uppdragstagare till Najbor för tjänstens avsedda funktion erhåller den inbjudande Uppdragsgivaren 50 kronor i rabatt per inbjuden uppdragstagare. Rabatten får utnyttjas under första året från det att inbjudan har skickats.

PERSONUPPGIFTER

Vi på Najbor tar din integritet på allvar och vi är förpliktade till en hög standard av sekretess och integritet. Några av de data vi samlar in, antingen individuellt eller aggregerat, kan anses vara personliga. Vi behandlar dessa uppgifter på ett speciellt sätt, enligt lag. Vi kommer alltid att hedra dina beslut för hur din data används. Vi behandlar endast dina uppgifter för ändamål som är objektivt motiverade av våra tjänster. Vi bearbetar dessa uppgifter med avseende på din grundläggande rätt till privatliv, inklusive behovet av att skydda personlig integritet och privatliv och se till att dina personuppgifter är av tillräcklig kvalitet. Najbor kommer endast att använda och / eller avslöja personuppgifter av anledningen till det samlades in. I allmänhet kommer Najbor inte dela någon av dina personuppgifter utom för syftet att uppfylla den begärda Tjänsten och kan dela särskild personlig information med tredje parts tjänsteleverantörer som är engagerade för att hjälpa oss att tillhandahålla den begärda Tjänsten. Dessa tjänsteleverantörer är förbjudna från att använda din personliga information till något annat syfte än att tillhandahålla detta hjälpmedel, och de måste skydda all personlig information och följa de allmänna sekretessprinciperna som beskrivs i dessa villkor.

Genom att komma åt eller använda Tjänsterna har användaren samtyckt till att Najbor automatiskt samlar, lagrar och behandlar personuppgifter på Användaren enligt nedan. De insamlade uppgifterna behandlas och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998: 204). Om en användare vill få information om specifika personuppgifter behandlade av Najbor, eller om en användare vill korrigera vissa personuppgifter eller ha andra frågor angående Najbors personuppgifter, vänligen kontakta info@najbor.com

Najbor samlar och behandlar personuppgifter som användaren tillhandahåller, t.ex. när användaren skapar eller ändrar sitt konto, tillhandahåller betalningsinformation, kontaktar kundservice eller på annat sätt kommunicerar med Najbor.

Najbor samlar och behandlar data genom användarens användning av Tjänsterna, såsom uttryckta preferenser, begärda tjänster, transaktionsinformation, användarens innehåll, eller på annat sätt hur användaren interagerar med Tjänsterna, logginformation, enhetsinformation och buggar, fel eller andra problem relaterade till användarens användning av Tjänsterna.

När användaren använder sökfunktionen som tillhandahålls i Tjänsterna använder Najbor tillgänglig geo-location-data som tillhandahålls av användarens enhet med hjälp av GPS- eller mobilnätdata för att bestämma och föreslå tjänster nära användarens plats.

Najbor kan också samla in och behandla personuppgifter om användaren som tillhandahålls av en agent.

Najbor kan samla användardata och ge sådan information till tredje part, till exempel:

 1. En Agent
 2. En tredje part med vilken du väljer att låta oss dela information, till exempel andra appar eller webbplatser som integreras med våra tjänster.
 3. ett Najbor-dotterbolag eller en anknuten enhet som behandlar data på uppdrag av Najbor för data centraliseringsändamål
 4. En leverantör, konsult, marknadsföringspartner eller annan tjänsteleverantör som kan behöva få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra arbete på Najbors vägnar.
 5. En myndighet, om sådant upplysande tros vara i enlighet med tillämplig lag, förordning eller rättslig process.
 6. En brottsbekämpande tjänsteman, myndighet eller annan tredje part om trodde att användarens handlingar strider mot dessa villkor eller för att skydda Najbor eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet.
 7. i samband med eller under förhandlingar, en fusion, konsolidering, omstrukturering, finansiering eller förvärv av Najbors verksamhet av tredje part.
 8. när användaren annars anmälts och har samtyckt till delningen av personuppgifter
 9. I en form där alla enskilda hänvisningar till Användare har tagits bort permanent.

Annat än vad som anges i dessa Villkor delar vi inte någon av dina personuppgifter utan ditt samtycke, såvida det inte finns något krav på att göra det enligt lag. Användardata lagras under Användarens användning av Tjänsterna. Vid uppsägning av avtalet kommer användardata att raderas eller hållas så länge som nödvändigt för att säkerställa att alla transaktioner för Tjänster avseende Användaren har slutförts.

LÖSENORD OCH INLOGGNINGSUPPGIFTER

Användaren ansvarar för att lösenord och inloggningsuppgifter som är kopplade till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt från missbruk av tredje man.
Användaren ska vid misstanke om missbruk av obehöriga omedelbart anmäla detta till Najbor. Najbor ska då utan dröjsmål spärra kontot från vidare användning. Användaren ansvarar för skada som uppstår till följd av sådant missbruk fram till dess att Najbor hunnit spärra kontot från användning.
Vid avvikande användning som grundar misstanke om missbruk, förbehåller sig Najbor rätten att, på bestämd eller obestämd tid, spärra Användarens konto.

AVGIFTER

Registrering av ett användarkonto på Tjänsten är inte förenad med några avgifter.

Privatperson: Uppdragsgivaren(Agenten) kommer att vara timanställd och få därmed ersättning per jobbat timme. Timlönen sätts individuellt. Lönen kommer debiteras ut varje 25:e och ha en innestående månad.
Avgiftens storlek bestäms exklusivt av Najbor och kan komma att korrigeras. Aktuell avgift tillkännages senast i samband med att Uppdragsgivare(agenten) kommer att få skriva under en anställningskontrakt. Man kommer se vilket område man kommer jobba i samt vilken timlön.

Företag: Uppdragsgivaren är förpliktad att erlägga betalning (”Avgiften”) avsedd för Najbor förmedling av Tjänsten vid det fall uppdrag kommit till stånd med en Uppdragstagare. Avgiften är för närvarande på 30% per arbetad timme. Användarens ersättning kommer att bli det totala summan minus vår avgift.
Avgiftens storlek bestäms exklusivt av Najbor och kan komma att korrigeras. Aktuell avgift tillkännages senast i samband med matchning mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare och alltid innan bekräftat uppdragsavtal mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare.

Ändringar som påverkar en uppdragstagares pris och som ligger utanför Najbor kontroll (exempelvis skattehöjningar, skattesänkningar) kommer att justera priset på så sätt att Najbor avgift förblir den samma.

ANVÄNDARENS ANSVAR

Användaren ansvarar vid användning av Tjänsten för följande
att de uppgifter som finns registrerade på Användarens konto vid varje tidpunkt är uppdaterade och korrekta,
att enbart använda Tjänsten i enlighet med Allmänna Villkoren och övriga av Najbor tillhandahållna instruktioner,
att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan överbelasta, störa, förstöra, inaktivera eller försämra Tjänsten,
att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av material som innehåller skadlig kod, inklusive men ej uteslutande virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information,
att inte använda Tjänsten för någon form av illegal verksamhet, innefattande men inte uteslutande brott som förtal, förolämpning, hets mot folkgrupp, ofredande eller brott mot annan lagstiftning såsom immaterialrättslig lagstiftning,
att inte använda Tjänsten på sätt som riskerar att skada Najbors varumärke eller Najbors anseende i övrigt.
Vid skälig misstanke förbehåller sig Najbor rätten att stänga av Användaren från Tjänsten och stänga ned användarkontot omedelbart. Uppdragstagare har dock alltid rätt att få betalt för inarbetad tid som godkänts av Uppdragsgivaren.

ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN

Om någon utomstående skulle rikta anspråk mot Najbor på grund av hur Användaren använder Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta alla kostnader som Najbor ådrar sig på grund av sådant anspråk.
Najbor ska underrätta Användaren inom skälig tid från det att anspråket framställdes. Underrättelsen ska ske elektronisk och vara adresserad från Najbor eller från någon av Najbor bemyndigad företrädare.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Najbor ska ej hållas ansvarig för någon typ av skada som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av att Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Detta gäller såväl skada på person, egendom, förlust av data eller annan ekonomisk förlust. Najbor ska vidare inte hållas ansvariga för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet eller utnyttjande av Tjänsten.
Vad som anges i punkten ovan gäller dock inte skada som orsakats uppsåtligt eller grovt vårdslöst av Najbor.

AVTAL MELLAN AGENT OCH ANVÄNDARE

Najbor tillhandahåller inte några tjänster, vilket innebär att Najbor enbart fungerar som en mellanhandsaktör för upprättandet av ett tjänsteavtal mellan användaren och agenten.

Najbor är inte ansvarig  för leveransen av Tjänsterna, som Najbor utför på Agentens vägnar.

Genom att använda Najbor tjänster för att begära en Tjänst ingår användaren ett separat och individuellt avtal med respektive agent (”User-Agent Relationship”).

Najbor är inte ansvarig eller ansvarig gentemot användaren eller agenten i samband med användar-agent-förhållandet.

Agenten är ansvarig för servicens kvalite.

Najbor har inget ansvar för tjänstekvaliten eller förluster som drabbats av användaren, inklusive förlust, anspråk, skada, ansvar eller kostnad (inklusive skatter och advokatavgifter), såsom men inte begränsat till fysiska skador på grund av kvaliteten på Tjänsterna, i samband med eller som följer av användningen av Tjänsten som erbjuds av Agent.

GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Allmänna Villkoren gäller tills vidare.
Allmänna Villkoren upphör att gälla vid Användares eller Najbors avregistrering av Användarens konto. I det fall det föreligger ett bekräftat uppdrag mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare gäller dock dessa Allmänna villkor till dess uppdraget och ersättning för uppdraget reglerats.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Najor har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor. Sådana ändringar publiceras senast 5 dagar innan ändringen träder i kraft på Användarens användarkonto.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Najbor äger samtliga rättigheter associerade med Tjänsten såsom källkod, databas, upphovsrätt, patent, varumärken och andra kännetecken.
Användaren får inte under några som helst omständigheter använda sådana rättigheter utan skriftligt medgivande från Najbor.
Uppdragstagar ger Najbor rätt att visa uppdragstagarens profilbild/logotyp och företagsnamn/namn på Najbors sökfunktion. Logotyp och företagsnamn kan komma att visas på tjänstens olika webbsidor, sociala mediekonton eller liknande alternativt ”Najbor partners” eller liknande. Syftet med detta är att öka intresset hos Uppdragsgivaren och att marknadsföra Najbors användare. Najbor tar ingen avgift för denna exponering. Detta innebär inte att Najbor erhåller någon äganderätt eller annan nyttjanderätt till Uppdragsgivarens varumärke, logotyp eller namn i någon annan utsträckning än vad som framgår av denna punkt.

COOKIES

Cookie är en textfil som sparas på din dator. Denna innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare. Mer information om cookies finns tillgängliga på www.najbor.com och app.najbor.com.

TILLÄMPLIG LAG

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar 13 DISPUTER

Eventuella tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från eller i samband med detta avtal, eller överträdelsen, uppsägningen eller ogiltigheten därav, ska i första instans avgöras av Malmö distrikt.